EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Zwiększanie efektywności inwestycji

Pomysły do rozważenia

  • Opracuj strategię, która jest wygodna i realizuj ją bez żadnych wyjątków;
  • Rozważ użycie zleceń typu Stop-Loss w celu kontrolowania potencjalnych strat;
  • Możesz dodatkowo używać innych typów zleceń jako dodatkowych narzędzi, zawsze mając na uwadze, jakie ryzyko inwestycyjne możesz zaakceptować i jakie są Twoje cele inwestycyjne .

Każda inwestycja podlega ryzyku ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych zmian cen. Ponieważ rynek finansowy stanowi złożony system z wieloma czynnikami mającymi jednocześnie wpływ na popyt i podaż, ważne jest by sobie uzmysłowić, że wynik transakcji nie jest pewny. Czynniki, które mają wpływ na ceny zostały omówione na naszej stronie internetowej w części poświęconej analizie fundamentalnej.

 

zarządzanie ryzykiem

 

Zarządzanie ryzykiem w dużej mierze zależy od rodzaju aktywów, którymi inwestor jest zainteresowany. W tym miejscu chcielibyśmy omówić narzędzia, które mogą być wykorzystane w celu zminimalizowania potencjalnych strat na skutek niekorzystnych zmian cen:

 

 

 

1. Badanie różnych rodzajów aktywów

Ważne jest, aby w pierwszej kolejności zrozumieć płynność związaną z różnymi parami walutowymi.

 

W zależności od instrumentu, którym inwestor jest zainteresowany, może występować większa lub mniejsza jego zmienność. Im większa zmienność tym większe ryzyko związane z danym instrumentem. Oznacza to, że zawieranie transakcji na tych instrumentach wiąże się z potencjalnie większymi zyskami, jak i stratami, niż w przypadku instrumentu z mniejszą zmiennością. Są rynki, na których nie obserwuje się wielkich ruchów cenowych, podczas gdy na innych zmiany te są dosyć częste i mogą być znaczne.

 

Innym ważnym elementem jest spread – różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży. Na spread wpływa wiele czynników, takich jak np. płynność rynku, jego zmienność czy pora dnia. Jako że spread stanowi pośredni koszt dla inwestora, można go powiązać ze zmiennością w celu porównania kosztów transakcji pomiędzy poszczególnymi rynkami np. inwestycja w instrument, którego spread wynosi 4 punkty, a różnica pomiędzy dzienną ceną maksymalną i minimalną osiąga 60 punktów, wydaje się być bardziej atrakcyjna, niż inwestycja w instrument, na którym spread wynosi 2 punkty, ale dzienna różnica cenowa osiąga 20 punktów.

 

 

Przygotowanie strategiistrategia | szachy

Kluczowym aspektem jest podjęcie decyzji, jakie strategie inwestycyjne stosować i w jakim horyzoncie czasowym.

 

Po przeczytaniu poprzedniego punktu, można stwierdzić, że są instrumenty, w które trudno zainwestować w krótkim terminie, ponieważ koszt transakcyjny jest relatywnie wysoki w stosunku do wielkości typowych ruchów cen. Mimo wszystko, można brać takie instrumenty pod uwagę dla inwestycji długoterminowych. Z drugiej strony, instrumenty, na których ceny często się zmieniają, dostarczają dużych możliwości zarobku dla krótkich i bardzo krótkich okresów inwestycyjnych.

 

 

Ustalenie maksymalnego akceptowanego poziomu ryzyka dla danej inwestycji lub transakcji

Jest to bardzo istotny element, który przez wielu inwestorów jest często ignorowany.

 

Zaleca się, aby określić maksymalną kwotę, jaką jest się skłonnym zaryzykować na transakcję. Może być ona ustalona jako wartość procentowa w stosunku do dostępnego kapitału. Weźmy za przykład inwestora, który jest skłonny zaryzykować nie więcej niż 3% swojego portfela inwestycyjnego, załóżmy, że jest to 300 USD na transakcję.

 

Ta wartość może być brana pod uwagę przy ustalaniu poziomu stop loss lub innego sposobu zamknięcia pozycji. Aby to wyznaczyć należy wziąć również pod uwagę wartość jednego pipsa. Przyjmując, że wartość pipsa wynosi 10 USD a akceptowalne ryzyko wynosi 300 USD, to inwestor może brać pod uwagę ustalenie stop loss o wielkości 300/10 = 30 pipsów od poziomu otwarcia transakcji.

 

 

Stosowanie różnych zleceń na platformach MetaTrader

Na platformie MetaTrader występuje wiele zleceń, które mogą ograniczyć potencjalne straty lub pomóc zrealizować potencjalne zyski.

 

Informacje o tym jak te zlecenia działają, można znaleźć na naszej stronie internetowej dotyczącej tego zagadnienia:

 

 

 

Zlecenia rynkowe (lub zlecenia natychmiastowe): są to proste zlecenia (kupna bądź sprzedaży), wykonywane natychmiast, w momencie ich składania.

 

 

Stop-loss: zlecenia stop-loss są dodatkowymi zleceniami dostępnymi zarówno dla zleceń oczekujących, jak i natychmiastowych. Mogą być one również ustalane dla już otwartych pozycji. Tego typu zlecenia są najprostszymi zleceniami przeznaczonymi do ograniczenia potencjalnych strat, np. gdy inwestor nie jest w stanie śledzić cen na bieżąco. W takim przypadku ustala on stop loss określając poziom w punkach od aktualnej ceny lub podając jej dokładną wartość. Dla pozycji długich, stop loss musi być ustalony poniżej aktualnej ceny, a dla krótkich powyżej.

 

 

Take-profit:zlecenia take profit są dodatkowymi zleceniami dostępnymi zarówno dla zleceń oczekujących, jak i natychmiastowych. Mogą być one również ustalane dla już otwartych pozycji.  Różnica pomiędzy tym zleceniem a zleceniem stop loss jest taka, że przy take profit, inwestor określa dokładny zysk, który chce zrealizować. Czasami, inwestorzy nie są pewni jak długo ceny będą kontynuować dany kierunek, więc określają wartość, dla której jeśli cena ją osiągnie, zysk jest gwarantowany. Dla długich pozycji, take profit musi być ustalony powyżej ceny bieżącej, dla krótkich poniżej.

 

 

Zlecenia oczekujące: zlecenia oczekujące są umieszczane natychmiast, ale realizowane są tylko wtedy, kiedy ceny osiągają wcześniej ustalony poziom. Występuje sześć rodzajów zleceń oczekujących:

 

 

 

Buy limit: inwestor planuje zakup instrumentu jedynie gdy cena osiągnie pewien poziom. W momencie składania zlecenia, cena rynkowa musi być wyższa od ceny określonej buy limitem. W takiej sytuacji inwestor zakłada, że ceny spadną do pewnego poziomu, a później zaczną rosnąć.

 

 

Sell limit: inwestor jest gotów sprzedać instrument gdy cena osiągnie wyznaczony poziom. W momencie składania zlecenia, cena rynkowa musi być niższa od tej określonej przez inwestora dla zlecenia sell limit. Takie podejście odzwierciedla przekonanie inwestora, że ceny osiągną pewien poziom (sell limit), a następnie zaczną spadać.

 

 

Buy stop: składając zlecenia buy stop inwestor oczekuje, że jeśli cena osiągnie pewien poziom (cenę buy stop) to dalej będzie rosnąć. Cena realizacji transakcji będzie mniej korzystna niż cena rynkowa, natomiast fakt osiągnięcia określonego poziomu może być traktowany jako sygnał potwierdzający oczekiwania inwestora. Złożenie tego zlecenia umożliwia zakup instrumentu po przekroczeniu zdefiniowanego wcześniej przez inwestora poziomu ceny. Cena rynkowa w momencie składania zlecenia musi być niższa niż ta określona w poziomie buy stop.

 

 

Sell stop: bskładając zlecenia sell stop, inwestor oczekuje spadku cen do określonego poziomu (cena sell stop), poniżej ceny rynkowej. Osiągnięcie tego poziomu może być traktowane jako sygnał potwierdzającego oczekiwania inwestora. Złożenie tego zlecenia umożliwia sprzedaż instrumentu po przekroczeniu zdefiniowanego wcześniej przez inwestora poziomu ceny. Cena rynkowa w momencie składania zlecenia musi być wyższa niż określona w poziomie sell stop.

 

 

Buy stop limit: zlecenia to zostało wprowadzone na platformie MetaTrader5 i łączy zarówno cechy zlecenia buy stop oraz buy limit. Zlecenie oczekujące (buy limit) zostanie złożone jedynie wtedy, gdy cena osiągnie wcześniej ustalony poziom. Można powiedzieć, że jest to warunkowe zlecenia oczekujące, które zostanie zrealizowane kiedy cena osiągnie określony poziom. Aby złożyć to zlecenie cena rynkowa musi być niższa niż cena zlecenia warunkowego – tzn. cena, po której zostanie aktywowane zlecenia oczekujące.

 

 

Sell stop limit: jest to zlecenie wprowadzone na platformie MetaTrader5 dostępnej w HighSky Brokers. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zlecenia, jest to warunkowe zlecenia oczekujące. Zlecenie zostanie złożone jedynie wtedy, kiedy cena osiągnie poziom określony przez inwestora. Aby złożyć to zlecenie, bieżąca cena musi być wyższa niż cena warunkowa. W momencie gdy ceny zaczną spadać i osiągną poziom zlecenia warunkowego, zlecenie oczekujące sell limit zostanie złożone.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij