EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

W co inwestować pieniądze?

Większość osób dysponujących nawet niewielkimi oszczędnościami zastanawia się w co inwestować pieniądze. W praktyce podjęcie takiej decyzji okazuje się na tyle trudne, że wiele osób nie podejmuje żadnej decyzji i pozostawia swoje oszczędności w gotówce.
 

W skrócie inwestycja jest to forma zagospodarowania oszczędności podejmowana teraz, aby uzyskać przychody w przyszłości. W zależności od czasu oczekiwania na zysk wyróżnia się inwestycje krótkoterminowe  (tj. do 1 roku) oraz średnio– i długoterminowe (tj. powyżej roku). Przy decyzji w co inwestować pieniądze warto zastanowić na jak długo jesteśmy gotowi zrezygnować z bieżącej konsumpcji, gdyż taka decyzja determinuje rodzaj inwestycji. Generalnie wyróżnia się:

 

 • depozyty – oszczędności w postali lokat bieżących i terminowych w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych i SKOK-ach , które prowadzą działalność parabankową, lecz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty ich klientów są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych,
 • inwestycje w instrumenty dłużne – oznaczające pożyczenie pieniędzy dłużnikowi (tj. emitentowi) w zamian za zwrot całej kwoty w wynagrodzeniem za pożyczenie kapitału (tj. odsetki, dyskonto),
 • inwestycje w instrumenty właścicielskie (głównie akcje) – których kupno oznacza zakup udziału w kapitale spółki na prawach współwłaściciela majątku spółki łącznie z prawem do udziału w zyskach (ale również współudział w zobowiązaniach spółki wobec wierzycieli do wysokości wniesionego kapitału),
 • inwestycje w nieruchomości – zakup gruntów czy budynków lub mieszkań w celu wynajmu albo odsprzedaży w oczekiwaniu na wzrost cen rynkowych,
 • inwestycje w waluty – oznaczające decyzje o zakupu lub sprzedaży danej waluty w przypadku oczekiwań na odpowiednio wzrost lub spadek jej wartości,
 • inwestycje w surowce – podobnie jak w przypadku oznaczają zakup lub sprzedaż surowców należących do określonej klasy tj. surowców energetycznych (tj. ropa naftowa, gaz ziemny), metale szlachetne tj. (platyna, złoto, srebro, pallad), metale przemysłowe (tj. (miedź, aluminium, cynk, nikiel, cyna, ołów, ruda żelaza, magnez), surowce rolnicze (soja, żyto, pszenica, kukurydza, kawa, kakao, mleko, półtusze zwierzęce, sok pomarańczowy),
 • inwestycje w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe – pozwalające inwestować w zależności od  koniunktury na krajowych i zagranicznych rynkach giełdowych,
 • inwestycje alternatywne – o bardzo specyficznym charakterze związanym z długookresowymi trendami w wycenie wartości (takie jak dzieła sztuki, monety kolekcjonerskie, wino, brylanty).
   

W co inwestować pieniądze?

 

Depozyty przy decyzji w co inwestować pieniądze wyróżniają się szeregiem zalet takich jak bardzo niskie ryzyko utraty kapitału, który nota bene jest chroniony publicznie poprzez system gwarantowania depozytów. Ponadto, wypłata odsetek przez bank nie jest uzależniona od aktualnej wartości jakiegokolwiek instrumentu finansowego, a sam depozyt może być wycofany z banku w trakcie trwania umowy. Zasadniczym mankamentem depozytów są bardzo niskie odsetki, szczególnie obecnie w środowisku niskich stóp procentowych.

 

W przypadku instrumentów dłużnych decyzja w co inwestować pieniądze sprowadza się do wyboru obligacji, których emitentem może być:

 • Skarb Państwa (obligacje skarbowe),
 • przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne),
 • jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne).
   

Zaletą obligacji skarbowych jest stosunkowo wysokie bezpieczeństwo inwestycji (szczególnie skarbowych). W przypadku większości obligacji odsetki są wypłacana w regularnych odstępach czasu. Część obligacji ma stałe procentowanie (szczególnie krótkoterminowe). ale większość oferuje inwestorom odsetki według zmiennej stopy procentowej (np. zależne od poziomu inflacji). Obligacje są bezpieczniejsze od akcji, a w porównaniu z depozytami oferują wyższe oprocentowanie. Jednak aby w pełni skorzystać z inwestycji w obligacji należy liczyć się z "zamrożeniem" naszych oszczędności na stosunkowo długi czas – do momentu ich zapadalności.

 

Wśród inwestycji w instrumenty właścicielskie największą dostępnością dla inwestora indywidualnego cechują się akcje, które kosztem dużej zmienności bieżącej wyceny rynkowej dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych dochodów. W odróżnieniu od obligacji czy depozytów bankowych, akcjonariusz nie jest zabezpieczony przed utratą wartości swojego kapitału, więc należy zdobyć wiedzę o aktualnej sytuacji finansowej i czynnikach ryzyka spółek, których akcje zamierza się kupić. Z powyższych powodów duża część inwestorów zamiast samodzielne inwestować w akcje powierza swoje oszczędności do zarządzania funduszom inwestycyjnym. Zaletą inwestycji w akcje jest możliwość ich odsprzedania dzięki obrotowi giełdowemu, dlatego przy decyzji w co inwestować pieniądze warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania giełdy.

 

Inwestycje w nieruchomości wymagają stosunkowo dużych oszczędności, jednak pozwalają na dywersyfikację inwestycji  i skuteczną ochronę przed utratą wartości pieniądza (tj. inflacją) w długim czasie. Warto też podkreślić, iż generalnie wartość nieruchomości rośnie w czasie co pozwala zarabiać na tym rodzaju inwestycji. W przypadku nieruchomości mieszkalnych opłata z wynajmu może być źródłem stałego dopływu gotówki. Z drugiej strony jako właściciel nieruchomości trzeba ponosić bieżące koszty związane z utrzymywaniem i remontem, w tym także koszty podatkowe. Inwestycja w nieruchomości jako efekt decyzji w co zainwestować pieniądze jest też mało płynna, tzn. stosunkowo dużo czasu upływa pomiędzy decyzją o sprzedaży nieruchomości a zawarciem transakcji. W przypadku, gdy nie dysponujesz odpowiednio dużymi oszczędnościami możesz je zainwestować  pośrednio poprzez zakup funduszy typu REIT, które inwestują na rynku nieruchomości i uzyskują stały dochód w postaci czynszów z tytułu zarządzania portfelem nieruchomości.

 

Kontrakty terminowe na walutach, surowcach i indeksach giełdowych na rynku OTC (over the counter) należą do inwestycji w poszczególne grupy instrumentów pochodnych, które umożliwiają kupno (pozycja długa) lub sprzedaż (pozycja krótka) poprzez wpłacenie jedynie części nominalnej wartości kontraktu (tzw. dźwignia finansowa). Duża zmienność notowań instrumentu podstawowego przekłada się na zmienność wartości instrumentu pochodnego zwiększoną mechanizmem dźwigni finansowej. W konsekwencji ten rodzaj inwestycji  jest związany z wysokim ryzykiem tzn. pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych strat kosztem ekspozycji na straty przekraczające nawet wartość kapitału początkowego.

 

W decyzjach w co inwestować  pieniądze inwestycje alternatywne cieszą się rosnącą popularnością gdyż wyróżnikiem tej klasy inwestycji (np. diamenty, dzieła sztuki, alkohole) jest stosunkowo niska zależność od koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Z drugiej strony inwestycje alternatywne cechują się niską płynnością z wysokimi kosztami otwarcia i zamknięcia inwestycji przez co należy je traktować jako inwestycje długoterminowe. Ze względu na unikalny charakter lokowanie oszczędności w inwestycje alternatywne musi być związane z dużą wiedzą w zakresie analizy opłacalności inwestycji ze względu na horyzont i stopę zwrotu. Brak zorganizowanego rynku wtórnego dla dóbr w ramach inwestycji alternatywnych sprawia trudność w wycenie danej inwestycji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij