EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Podstawowe pojęcia - Rynek finansowy

Nota prawna:

Niniejszy słownik może być stosowany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawiera definicji w sensie prawnym. Obowiązujące definicje terminów używanych w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez HighSky Brokers, a.s, są zawarte w Regulaminie, który jest dostępny na naszej stronie.

 

Aprecjacja – wzrost wartości waluty.
Ask – również znane jako rynkowa cena sprzedaży, jest to cena po której można kupić instrument finansowy.
Aussie – żargon dealerski określający dolara australijskiego (AUD).
Bid –to cena, po której można sprzedać instrument finansowy.
BoJ – Centralny Bank Japonii.
Broker wprowadzający – na rynku OTC odnosi się do osoby fizycznej lub firmy, która wprowadza klientów do domów maklerskich lub innych brokerów, w zamian za prowizję.
Cable – żargon dealerski określający funta brytyjskiego (GBP).
Carry Trade – Carry Trade jest stosowany przez inwestorów długoterminowych poszukujących zysków z różnic stóp procentowych pomiędzy walutami. Inwestor stosujący taką strategię szuka możliwości zakupu waluty, która oferuje wysokie stopy procentowe a jednocześnie sprzedaje waluty o niskich stopach procentowych.
CBOE – giełda Chicago Board Option Exchange.
CBOT – giełda Chicago Board of Trade.
Cena Spot – cena instrumentu finansowego przy natychmiastowym rozliczeniu – płatność i opcjonalna dostawa.
CFD – kontrakt na różnicę kursową - jest to instrument, którym handluje się na rynku pozagiełdowym, dający możliwości osiągnięcia zysków ze wzrostu lub ze spadku cen, bez faktycznego posiadania danego aktywu.
CFTC - Commodity Futures Trading Commission. Agencja w Stanach Zjednoczonych regulująca handel towarowymi kontraktami Futures.
Chartist – inwestor, który opiera swoja strategię na analizie technicznej, tzn. wykorzystuje wykresy i narzędzia analizy technicznej do prognozowania cen.
CME - giełda Chicago Mercantile Exchange.
Day trade/ Day trading – to inwestor, który otwiera i zamyka swoje pozycje tego samego dnia.
Depozyt zabezpieczający (margin) – depozyt wymagany do otwarcia pozycji na danym instrumencie finansowym.
Deprecjacja – spadek wartości waluty.
Dźwignia – dźwignia pozwala na zawieranie transakcji na instrumentach finansowych o wartości nominalnej znacznie wyższej niż zdeponowane środki. W praktyce dźwignia 1:100 oznacza, że w celu otwarcia pozycji o nominalnej wartości 10000 EUR wystarczające jest  zdeponowanie 100 EUR – tj. 1% wartości nominalnej transakcji.
EA - Expert Advisors - EA to narzędzie występującej na naszej platformie umożliwiające handel automatyczny przy użyciu zdefiniowanych formuł do składania zleceń i innych operacji na platformie transakcyjnej.
ECB/EBC – Europejski Bank Centralny.
EONIA - Euro OverNight Index Average – referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzień) na rynku pieniężnym strefy euro.
ERM - Exchange Rate Mechanism – mechanizm stabilizacji kursów walutowych.
FED - Federal Reserve Bank – Bank Rezerw Federalnych.
Fill – zakończenie zlecenia zakupu bądź sprzedaży instrumentów finansowych.
Flat - być flat – sytuacja kiedy inwestor ma wszystkie pozycje zamknięte.
Good Till Cancelled (GTC) - zlecenie kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego po określonej cenie. Zlecenie zostanie zrealizowane tylko wtedy kiedy cena zostanie osiągnięta lub gdy klient anuluje takie zlecenie.
Interwencja – operacja przeprowadzona przez Bank Centralny, gdzie kupowane lub sprzedawane są obligacje zagraniczne.
Kiwi – żargon dealerski określający dolara nowozelandzkiego (NZD).
Korekta – ruch cenowy w odwrotnym kierunku niż główny trend.
Koszyk – to grupa walut, do których przypisane są różne wagi zgodnie z ich istotnością.
Krótka pozycja – jest odwrotnością długiej pozycji. Formalnie jest to nabywanie prawa i obowiązków związanych ze sprzedażą danego instrumentu finansowego. Inwestor z krótką pozycją jest zainteresowany spadkiem ceny rynkowej.
Kwotowanie – ogólnie rozumiane jako cena rynkowa danego instrumentu, dostarczana przez instytucje finansowe lub agencje informacyjne.
LIBOR - London Inter Bank Offer Rates - oprocentowanie, po którym banki udzielają sobie pożyczek na londyńskim rynku międzybankowym.
Lot –  inne określenie kontraktu – oznacza standardową jednostkę transakcjną na rynku CFD. W przypadku walut ma nominalną wartość 100000 jednostek waluty bazowej.
Luka –  jest to różnica pomiędzy ceną zamknięcia a ceną otwarcia następnego okresu. Taka sytuacja jest najczęściej obserwowana podczas zamknięcia cen w piątek a otwarcia cen w niedzielę.
Łagodzenie polityki pieniężnej – sytuacja, podczas której Bank Centralny obniża stopy procentowe.
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
OTC (Over The Counter) – rynek poza giełdowym - dotyczy transakcji które nie są rozliczane na rynku regulowanym ale bezpośrednio między kontrahentami.
Pips - najmniejsza zmiana ceny instrumentu finansowego, zwany także punktem.
Płynność – termin opisujący cechę rynku bądź instrumentu finansowego, dla którego możliwe jest zawarcie transakcji o dużej wartości, bez wpływania na cenę instrumentu finansowego.
Pozycja długa – formalnie, jest to nabycie praw i obowiązków związanych z zakupu danego instrumentu finansowego. Inwestor, który posiada długą pozycję na danym instrumencie jest zainteresowany wzrostem jego ceny rynkowej.
Pozycja – inwestor ma „pozycję” na rynku, kiedy kupił bądź sprzedał dany instrument finansowy.
Poziom oporu – pojęcie stosowane w analizie technicznej określające wyższy poziom ceny niż aktualna cena rynkowa, na którym oczekiwana jest większa aktywność podaży.
Poziom wsparcia – pojęcie stosowane w analizie technicznej określające niższy poziom ceny niż aktualna cena rynkowa, na którym oczekiwana jest większa aktywność popytu.
Punkty swapowe – stanowią wartość doliczaną lub odliczaną od otwartych pozycji na instrumentach CFD utrzymywanych przez noc. Odzwierciedlają one różnice stóp procentowych oraz innych ewentualnych kosztów związanych z parami walutowymi lub innymi aktywami.
Range trading – rodzaj strategii wymagający stosowania poziomów wsparcia i oporu do zawierania transakcji na rynku pozostającym w trendzie horyzontalnym. Inwestor otworzy krótką pozycję (sprzeda) gdy cena osiągnie poziom oporu i otworzy długą pozycję (kupi) gdy cena osiągnie poziom wsparcia.
Rolowanie – procedura zamiany serii kontraktów terminowych dla instrumentów CFD. Dzieje się tak, ponieważ niektóre instrumenty CFD są zazwyczaj oparte na najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych, które wygasają co jakiś czas. Procedura ta jest neutralna dla klientów, gdyż nie wpływa na wynik finansowy całej transakcji.
Scalping – skalpowanie jest to agresywna strategia opierająca się na zawieraniu transakcji w bardzo krótkim terminie.
Spread - różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego.
Sterling – żargon dealerski określający funta brytyjskiego (GBP).
Stop Loss – zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po określonej cenie, gdy rynek zmierza w kierunku niekorzystnym dla inwestora. Ma to na celu ograniczenie ewentualnych strat lub zmniejszenia zysków z otwartej pozycji. W przypadku długiej pozycji jest on ustalony na poziomie niższym niż obecna cena rynkowa, a w przypadku pozycji krótkiej stop loss może być ustalony po cenie wyższej niż aktualna.
Stopa zwrotu – jest to zwrot z inwestycji mierzony w procentach.
Swissy – żargon dealerski określający franka szwajcarskiego (CHF).
T-Bill – krótkoterminowe obligacje rządu Stanów Zjednoczonych.
Take Profit – zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję po określonej cenie, gdy rynek zmienia się w kierunku korzystnym dla inwestora. W przypadku długiej pozycji jest ustalony na poziomie wyższym niż cena bieżąca a w przypadku krótkiej pozycji, po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa.
Tick – minimalna zmiana w cenie danego instrumentu, w dowolnym kierunku, zarówno w kierunku wzrostu jak i spadku.
Trader – osoba, która zawiera transakcje na rynkach finansowych. Może je zawierać na własnym rachunku lub na rachunku osoby trzeciej – np. banku czy innej instytucji finansowej.
Trailing Stop – zlecenie podobne do stop loss, jednak jest automatycznie regulowane zgodnie z ustalonymi parametrami, gdy  rynek kieruje się w stronę korzystną dla inwestora. Z technicznego punktu widzenia zlecenie to działa na terminalu klienta.
Trend – w odniesieniu do rynku finansowego należy to rozumieć jako ogólną tendencję cen rynkowych zmierzających w określonym kierunku.
Twarda waluta – waluta, od której oczekuje się, że pozostanie stabilna w długim okresie.
Waluta bazowa – pierwsza waluta występująca w parze walutowej, np. EUR w parze EURUSD czy GBP dla GBPUSD.
Wykres słupkowy – jest to rodzaj wykresu, na którym widoczne są ceny: otwarcia, maksymalna, minimalna oraz zamknięcia dla danego okresu.
Wykres świecowy – wykres podobny do wykresu słupkowego, dodatkowo przedstawiający graficznie wzrost lub spadek ceny.
Zacieśnienie polityki pieniężnej  - odnosi się do sytuacji kiedy Bank Centralny podnosi stopy procentowe.
Zmienność – to miara dynamiki cen rynkowych w danym okresie. Zazwyczaj mierzy się ją za pomocą odchylenia standardowego.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij